צעדי מנע מפני אכיפה מנהלית כנגד נושאי משרה

בשנים האחרונות קיימת מגמה ברורה לאכיפת יחסי העבודה לא רק באמצעות תביעות של עובדים כנגד מעסיקיהם, אלא יותר ויותר באמצעות מנגנוני פיקוח ואכיפה אקטיביים של רשויות המדינה בכל הנוגע לזכויות עובדים. מסלולי האכיפה שונים זה מזה במהותם ובחומרתם ונאכפים על ידי גופים שונים, אולם לכולם מכנה משותף אחד – הטלת אחריות אישית על נושאי המשרה…

קרא עוד

שינוי קטן בדיני העבודה, שינוי גדול לחקלאים!

חקלאים יקרים, אתם זוכרים שפעלנו לתיקון תקנה 116א לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) (תיקון), התשע”ו-2016, על מנת לצמצם את תביעות הסרק כנגד החקלאים. (תמצית התיקון – על תובע שאינו תושב ישראל, להפקיד ערובה לתשלום הוצאותיו של הנתבע (לבקשת הנתבע), זולת אם הראה התובע ראשית ראיה להוכחת תביעתו. לא הופקדה ערובה בתוך המועד שנקבע, תימחק…

קרא עוד

חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות

חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשע”ט-2018, אשר נחקק בחודש אוקטובר 2018, מחיל חובה על מסגרות בהן שוהים לפחות 7 פעוטות, להחזיק אישור ראשוני להפעלת המסגרת. חובה זו תחול החל משנת הלימודים הקרובה (1.9.2019). בנוסף מעגן החוק חובה לקבל רישיון קבוע/זמני, אולם זו תיכנס לתוקף לאחר התקנת התקנות ובאופן מדורג על פני חמש שנים. התנאים…

קרא עוד

חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום

ביום 1.9.2019 יכנסו לתוקפן מרבית הוראות חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות, התשע”ט-2018. לגבי מעונות בהם לא מותקנות כיום מצלמות, קיימת תקופת ביניים בת שנה – מיום  1.9.2019 ועד ליום 1.9.2020, בסיומה יחול החוק על מעונות אלה והם יחויבו בהתקנת מצלמות. במידה ובמעונות אלה יותקנו מצלמות במהלך תקופת הביניים, יחול החוק…

קרא עוד

תשלום דמי נסיעה לעובדים פלסטינאים

רבים מן העובדים הפלסטינאים המועסקים בישראל מגישים תביעות כנגד מעסיקיהם לשעבר לאחר סיום העסקתם. על אף ששכר העובדים משולם באמצעות שירות התעסוקה ובתלושים היוצאים מטעמו, רק עם הגשת התביעה מסתבר למעסיק כי ישנם רכיבים אשר לא שולמו על ידו וכי עליו לפצות את העובד בסכומים נוספים. אחד מרכיבי התביעה הנפוצים הוא רכיב הנסיעות – המעסיק…

קרא עוד

צו ההרחבה בענף המתכת ו”ההקשר התעשייתי”

פסק דין תקדימי של בית הדין הארצי לעבודה הרחיב את הגדרת המונח “עובד כפיים“, המופיעה בצו ההרחבה בענף המתכת, החשמל והאלקטרוניקה, על מפעיל מכונת CNC במפעל לעיבוד שבבי. בית הדין הארצי לעבודה קבע כי צו ההרחבה אכן חל גם על העובד, בנמקו זאת בכך שאין למבחן של היקף העבודה הפיזית ומידת המאמץ המושקע על ידי עובד, משקל של…

קרא עוד

טיפול בעלויות העסקת העובדים הזרים בחקלאות במסגרת ההסכמים הקואליציוניים

ניתן להוזיל את עלויות העסקת העובדים הזרים במגזר החקלאי בכ 200 מיליון ₪ בשנה.  אלו הסעיפים שכל מפלגה חייבת להכניס להסכם הקואליציוני שלה: תשלום אגרות – בהתאם לחוק עובדים זרים, תשנ”א-1991 ולנהלי רשות האוכלוסין וההגירה, על כל חקלאי המעוניין להעסיק עובד זר בענף החקלאות לשלם 3 סוגי אגרות: אגרת בקשה, אגרה שנתית ואגרת רישיון המסתכמות…

קרא עוד

השפעות החוק לצמצום השימוש במזומן על מעסיקים ועובדים בישראל

ב 1 בינואר 2019, יכנס לתוקף חוק לצמצום השימוש במזומן, תשע”ח-2018. במסגרת החוק החדש יחולו הגבלות חדשות על תשלום שכר העבודה כהגדרתו בחוק הגנת השכר. החוק קובע כי לא ניתן לתת או לקבל תשלום במזומן כשכר עבודה אם סכום שכר העבודה עולה על 11,000 ₪. הוראה זו חלה גם במקרה של העסקת קרובי משפחה. לעניין…

קרא עוד

ביטוח אבדן כושר – הבחירה בידי העובד

האם רשאי מעסיק להיעתר לבקשתו של עובד ולא לבטחו בביטוח אבדן כושר עבודה? זו השאלה שהונחה לפתחו של בית הדין הארצי לעבודה[1] ביטוח אבדן כושר עבודה (“א.כ.ע“) הוא מהביטוחים המרכזיים והחשובים ביותר עבור עובד, שכן הוא נועד להבטיח את המשך הכנסתו של העובד במקרה בו ייפגע ולא יוכל להמשיך בעבודתו. בהתאם להוראות צו ההרחבה לביטוח…

קרא עוד

בית הדין הארצי לעבודה מרחיב את מסגרת “משרת האמון”

מתי יחשב עובד כמועסק ב”משרת אמון”? בית הדין מרחיב את פירוש המונח גם על תפקידים בדרג ההנהלה השני. בהתאם לפסיקה, על מנת שעובד יחשב כמי שמשמש בתפקיד של משרת אמון, דהיינו, כזה שחוק שעות עבודה ומנוחה אינו חל עליו, על העובד לעמוד בקריטריונים נוקשים אשר למעשה מצמצמים את פירוש המונח לשכבת ההנהלה הבכירה ביותר של…

קרא עוד

קיצור שבוע העבודה – עדכונים

1. פרסום צו ההרחבה בנוגע לקיצור שבוע העבודה יצר אי בהירויות ושאלות רבות של מעסיקים נותרו ללא מענה. 2. בניסיון להבהיר את הדברים, התקיימה ביום 29.4.18 פגישה במסגרת “פורום דיני עבודה” של לשכת עורכי הדין בו חבר הח”מ (בהשתתפות נציגי ההסתדרות, התעשיינים ומשרד הכלכלה). גם בתום אותה פגישה לא ניתנו ע”י הרגולטור תשובות סופיות לשאלות…

קרא עוד

צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה

שר העבודה והרווחה חתם היום (18.3.18) על נוסח צו הרחבה ולפיו החל מיום 1.4.18 יקוצר שבוע העבודה העומד כיום על 43 שעות, ל-42 שעות בלבד. מה פירוש הדבר עבור המעסיקים? נכון להיום, עובד זכאי לתשלום שעות נוספות על כל שעה מעל ל-8 שעות ביום (לא כולל הפסקה) ועל כל שעה מעל ל-43 בשבוע. כך, עובד…

קרא עוד

בית הדין הארצי קבע כי צו ההרחבה בענף החקלאות אינו חל על כלל עובדי האגודה אף שעיקר עיסוקה בחקלאות

בפסק דין מיום 5.3.2018 קבע בית הדין הארצי לעבודה,  כי צו ההרחבה בענף החקלאות לא חל על כלל עובדי האגודה השיתופית שעיקר עיסוקה בחקלאות, אלא רק על אלו העובדים בפועל בחקלאות. מושב  נתבע ע”י עובדת לשעבר אשר הועסקה כמנהלת חשבונות במשך 25 שנים בסכום של כ 1,800,000 ₪ לאחר פיטוריה. בתביעה טענה התובעת, בין היתר,…

קרא עוד

סעיפי אי תחרות בהסכמי העסקה “עשה ואל תעשה”

בשנים האחרונות אין כמעט הסכם העסקה, שאינו כולל “תניית אי תחרות” האוסרת על העובד עם סיום העסקתו, להתחרות “בעסקי המעסיק”. תניות אלה מגיעות לפתח בית הדין לעבודה חדשות לבקרים כאשר המעסיקים מבקשים לאסור על עובדים שסיימו עבודתם לעבור לעסקים מתחרים.   לאחרונה ניתנו פסקי דין המותחים ביקורת חריפה על תניות אי התחרות הגורפות ועל רצונו…

קרא עוד

צו ההרחבה בענף החקלאות לא חל על כל עובדי האגודה החקלאית

בפסק דין מיום 5.9.2017, (סע”ש 40266-07-16 דלית בר ששת נ’ מושב בקעות) קבע בית הדין האזורי לעבודה בירושלים כי צו ההרחבה בענף החקלאות לא חל על כלל עובדי האגודה השיתופית אשר עיקר עיסוקה בחקלאות, אלא רק על אלו העובדים בפועל בחקלאות. התובעת ברששת הועסקה כמנהלת חשבונות במושב “בקעות” במשך 25 שנים. לאחר פיטוריה הגישה התובעת…

קרא עוד

עדכונים בדיני עבודה

תזכיר (תיקון) חוק שעות עבודה ומנוחה, התשע”ז-2017 בימים אלו הופץ תזכיר (תיקון) חוק שעות עבודה ומנוחה, התשע”ז-2017. בתיקון מוצע להוסיף עילות למתן היתר להעסקת עובדים בשעות נוספות. כך, במקום העילה למתן היתר שעניינה ההכרזה על מצב חירום, יהוו עילה למתן היתר להעסקת עובדים בשעות נוספות מצבי חירום כגון הכרזה על מצב מיוחד בעורף, הכרזה על…

קרא עוד

עדכונים בדיני עבודה

תקנות הגנת השכר (דרכים מיוחדות למסירת תלושי שכר), תשע”ז-2017 תקנות אלו פורסמו ביום 26.7.2017 (יכנסו לתוקף ביום 25.8.2017) ואלו עיקרן בתמצית: התקנות מונות דרכי מסירה מיוחדות למסירת תלושי השכר לעובד באמצעות הרשת והדוא”ל במקום העברת תלושי שכר מודפסים כמקובל עד כה, והכל בכפוף להסכמת העובד. בהתאם לתקנות ניתן להעביר את התלוש (ובלבד שבכל אחת מן…

קרא עוד